Blog

De eindejaarspremie of 13de maand

Algemeen
29 December 2022

"Een eindejaarspremie of dertiende maand is een vergoeding voor een jaar (werk)prestaties, die meestal rond de jaarwisseling uitbetaald wordt. Indien de werkgever niet gebonden is aan een verplichting om een eindejaarspremie te betalen, mag hij dit vrijwillig uitbetalen." 

 

Voorwaarden voor uitbetaling van de eindejaarspremie
In de CAO, het arbeidsreglement of het individueel akkoord worden toekenningsvoorwaarden opgelegd. Dit gaat van anciënniteit (periode van ononderbroken dienst bij dezelfde werkgever) tot het aantal gewerkte/gelijkgestelde kalenderdagen - Als het om arbeidsdagen gaat, wordt dit uitdrukkelijk vermeld.

In vele gevallen moet de werknemer binnen een bepaalde referteperiode (minimumduur van premiebetalingen) een aantal dagen - vaak 6 maanden van dat jaar - gepresteerd hebben. 

Bovendien wordt aangegeven wat er gebeurt wanneer een werknemer geen volledig jaar in dienst is geweest, namelijk als:

  • de werknemer later in dienst is getreden;
  • de werknemer ontslagen wordt/ ontslag neemt;
  • de arbeidsovereenkomst om een andere reden eindigt.

Het bedrag van de premie is meestal:

  • een vast bedrag;
  • of een percentage van een bepaald loon;
  • of een aantal uren vermenigvuldigd met een uurloon.

In veel CAO’s betaalt de werkgever een pro rata in functie van prestaties en gelijkstellingen.
Meestal is het maandloon of het uurloon dat in aanmerking wordt genomen, het loon van de maand van uitbetaling of van de maand uit dienst zijn.

Wie betaalt de eindejaarspremie ?
De betaling gebeurt meestal rechtstreeks door de werkgever, maar in sommige gevallen put het Fonds voor Bestaanszekerheid uit de bijdragen die de werkgever met dat doel heeft betaald.

Hoe de eindejaarspremie en betalingstijdstip ervan berekenen?
Wat de werkgever aan de werknemer verschuldigd is, wordt bepaald op vlak van de sector of de onderneming. Hierbij is van belang te weten of het gaat om een begonnen of een volledige maand. Ook de datum of periode van betaling van de eindejaarspremie wordt sectoraal vastgelegd (meestal einde van jaar).

Inhoudingen op de eindejaarspremies
Omdat de eindejaarspremie het karakter heeft van loon, is ze zowel voor werkgever als voor werknemer, aan RSZ onderworpen alsook bedrijfsvoorheffing (voorshot jaarbelasting) onderworpen. Deze RSZ-bijdrage voor de werknemer is 13,07% van het brutoloon, voor een bediende het brutoloon aan 100%, voor een arbeider aan 108%.

Voorbeeld
Een bediende met een bruto-eindejaarspremie van 1.500 EUR betaalt 196,05 EUR als RSZ-bijdrage. Een arbeider betaalt op hetzelfde brutobedrag 211,73 EUR.

Nog vragen?

Mocht je na het lezen van deze blog toch nog met enkele vragen zitten omtrent de eindejaarspremie, laat dit dan zeker weten. 

Stuur ons jouw vraag naar info@bimona.be en wij helpen jou zo snel mogelijk verder!